Ochrona środowiska

 

Usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego są kluczową specjalnością naszej firmy.

 

Ponad 20-letnie doświadczenie, własne kompetentne kadry i współpraca z najlepszymi ekspertami gwarantują najwyższą jakość opracowywanych przez nas raportów oddziaływania na środowisko, analiz lokalizacyjnych, ekspertyz przyrodniczych, audytów i badań środowiskowych.


Naszym Klientom oferujemy zarówno kompleksową obsługę prowadzenia wszelkich standardowych środowiskowych procedur formalno-prawnych, jak również dodatkowe usługi i doradztwo, m.in. w zakresie kształtowania relacji ze społecznością lokalną lub realizacji badań i nadzorów środowiskowych według standardów branżowych wymaganych przez Inwestora.

 

Zakres naszej oferty obejmuje

1. Oceny oddziaływania na środowisko
 • kompleksowa obsługa Inwestora w procedurze ubiegania się o decyzję środowiskową
 • raporty oddziaływania na środowisko
 •  niezbędne analizy, badania i ekspertyzy
 • uzgodnienia formalne, opinie prawne i interpretacje
 • negocjacje i konsultacje społeczne
 2. Analizy lokalizacyjne i badania środowiskowe
 • analizy lokalizacyjne, identyfikacja ograniczeń środowiskowych
 • badania i pomiary terenowe i laboratoryjne, monitoring oraz analizy stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i klimatu akustycznego
 • screening i monitoring przed realizacyjny, inwentaryzacje przyrodnicze
 • wstępne konsultacje lokalne
 3. Ochrona środowiska w procedurach lokalizacyjnych i budowlanych
 • informacje środowiskowe do wniosków o ustalenie warunków zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, pozwolenie na budowę, itp.
 • opracowania środowiskowe do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. Ochrona środowiska na etapie przygotowania realizacji inwestycji
 • wnioski o wydanie pozwoleń wodno-prawnych
 • wnioski o wydanie pozwoleń w zakresie wytwarzania i utylizacja odpadów stałych
 • wnioski o wydanie pozwoleń dotyczących wytwarzania, odprowadzania i utylizacji ścieków
 • wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wycinkę drzew
5. Ochrona środowiska na etapie realizacji i po zakończeniu prac
 • inwestorskie nadzory środowiskowe
 • monitoring wrażliwych elementów środowiska w trakcie realizacji prac
 • analizy porealizacyjne i monitoring porealizacyjny
 • projekty kompensacji przyrodniczych
6. Doradztwo formalno-prawne i konsultacje społeczne w procesie inwestycyjnym
 • doradztwo w zakresie procedur formalno-prawnych
 • konsultacje z administracją na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • kształtowanie relacji ze społecznością lokalną i samorządem lokalnym na etapie przygotowania i realizacji projektu
 • organizacja kampanii informacyjnych, konsultacji społecznych i indywidualnych negocjacji
7. Ochrona środowiska w gminie i przedsiębiorstwie
 • audyty ekologiczne i energetyczne
 • programy gospodarki odpadami
 • doradztwo prawne i obsługa w zakresie ochrony środowiska
 • sprawozdawczość w ochronie środowiska