Planowanie przestrzenne

 

Nasze doświadczenia w realizacji inwestycji o różnym poziomie skomplikowania oraz doświadczenie związane z kompleksową realizacją inwestycji, uwzględniając również etap budowy, pozwalają nam na umiejętne realizowanie zadań związanych z usługami konsultingowymi i doradczymi w zakresie planowanie przestrzennego.

 

Zakres naszych usług obejmuje

 • doradztwo w zakresie wyboru procedur planistycznych odpowiednich dla danego obszaru w zależności od rodzaju inwestycji, czasu oraz kosztów bezpośrednich jak i pośrednich będących następstwem realizacji zadań planistycznych,
 • doradztwo w zakresie doboru wykonawców dla poszczególnych zadań planistycznych,
 • koordynacja działań w zakresie sporządzania:
  • Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Koncepcji zagospodarowania przestrzennego
  • Inwentaryzacji urbanistycznych
  • Prognoz wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
  • Opracowań ekofizjograficznych
 • kontrola nad sprawnym przeprowadzeniem procedur planistycznych,
 • reprezentowanie inwestorów przed organami administracji publicznej,
 • udział w procedurach formalnych uzgodnień i konsultacji,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji, ekspertyz i opinii.